Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 745

Gorori s. Tikar.