Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 776

Guy s. Urakas.