Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 441

Las Monjas s. Maug.