Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 459

Lo s. Kampo 2.