Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 462

Lolo s. Benito.