Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 481

Makina s. Fang.