Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 648

Ngala s. Bornu.