Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 650

Ngoto s. Lobai.