Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 664

Nusahafen s. Nusa.