Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 251

San Lorenzo, 1. s. Maug. 2. s. TatŠu.