Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 557

Tunas s. Maug.