Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 742

Zentralafrikanische Seen-Gesellschaft m.b.H. s. Centralafrikanische Seengesellschaft.